Rutiner för sjukanmälan

Frånvaroanmälan sker i Skola24.

Telefonnummer: 0515 - 77 76 01

Frånvaroanmälan ska göras senast kl. 08.00.

Sjukfrånvaro ska anmälas av vårdnadshavare varje dag. Om en elev är sjuk och uteblir från exempelvis tre dagars undervisning ska frånvaron alltså anmälas tre dagar i följd. 

Kommunens folder om riktlinjer för frånvaro och ledighet (PDF, 557 KB)

Skolan ansvarar för att:

• vårdnadshavare kontaktas samma dag som en elev uteblir från undervisningen utan giltig anledning (7 kap. 17§ skollagen (2010:800).

• skyndsamt utreda orsaken till elevens frånvaro.

• vid behov upprätta ett åtgärdsprogram som beskriver insatser som ska genomföras för att öka skolnärvaron.

Vårdnadshavaren är skyldig att:

• kontakta skolan och anmäla sjukdom eller annan anledning till att eleven inte kan närvara vid undervisningen. Frånvaron ska anmälas varje dag.

• se till att eleven fullgör sin skolplikt (7 kap. 20§ skollagen (2010:800)).

Uppdaterad: