Sjukanmälan & Skola24

Ring 0515-77 76 01 när du behöver anmäla frånvaro och knappa in elevens personnummer. Det går också att anmäla på skola24s webbsida eller via deras app.

Anmälan ska vara inne före 8.00 så vi vet innan skolan startar att eleven är hemma och sjuk. Ni måste ringa in för varje ny sjukdag (är ert barn sjukt tre dagar så måste ni alltså ringa tre ggr). Om samtalet rings efter kl 12.00 så registreras samtalet och sjukfrånvaron för nästkommande dag.

Skola24 har också en webbsida där ni också kan registrera frånvaro, samt en app som går att ladda ner. Där kan ni registrera frånvaro för flera dagar samtidigt.

Vi är med i ett gemensamt system för alla skolor inom Uppsala kommun för att digitalisera sjukfrånvaron och på så sätt få gemensam statistik.  

Vid lov och studiedagar ska sjukanmälan göras via Skola24 fritids.

Kommunens folder om riktlinjer för frånvaro och ledighet (PDF, 557 KB)

Skolan ansvarar för

• att vårdnadshavare kontaktas samma dag som en elev uteblir från undervisningen utan giltig anledning (7 kap. 17§ skollagen (2010:800).

• att skyndsamt utreda orsaken till elevens frånvaro.

• att vid behov upprätta ett åtgärdsprogram som beskriver insatser som ska genomföras för att öka skolnärvaron.

Vårdnadshavaren är skyldig

• att kontakta skolan och anmäla sjukdom eller annan anledning till att eleven inte kan närvara vid undervisningen. Frånvaron ska anmälas varje dag.

• att se till att eleven fullgör sin skolplikt (7 kap. 20§ skollagen (2010:800)).

Lathund Skola24

Läs mer i Skola24s guide Guide v-havare Skola24 Fritidshem.pdf (PDF, 484 KB)

Uppdaterad: