Fritids mål

Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshemmet är till för elever mellan 6 och 13 år (hos oss upp till åk 3). Det är öppet före och efter skolan och under skolloven. Fritidshemmet är till för att barn ska ha en meningsfylld fritid när föräldrarna arbetar eller studerar och barnen inte är i skolan. Fritidshemmet kallas ofta för fritids.

Fritidshemmet kompletterar skolan

Ditt barn kan vara på fritidshemmet före och efter skolan och på loven. Fritidshemmen är öppna hela året utom på lördagar, söndagar och svenska storhelger. Fritidshemmet är bara öppet under dagtid.

Fritidshemmen samarbetar ofta med skolan. Det kan till exempel handla om att det är delvis samma personal och lokaler. Fritidshemmet och skolan samarbetar också kring elevernas utveckling och lärande.

Om verksamheten på fritids

Verksamheten på fritidshemmet styrs utifrån skollagen och läroplanerna för grundskolan, sameskolan och specialskolan, där fritidshemmet har en egen del.

Fritidshemmet ska stimulera ditt barns utveckling, fördjupa hens kunskaper och erfarenheter, ge en meningsfull fritid och ge social gemenskap. Det innebär att omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet i fritidshemmets undervisning.

Utbildningen på fritidshemmet ska ta vara på ditt barns lust att lära och utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter. Fritidshemmet ska också inspirera till nya upptäckter. Personalen som arbetar på fritidshemmet ska anpassa utbildningen utifrån elevernas olika förutsättningar.

Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt.

Läs mer om mål och riktlinjer hos Skolverket

Rätten till fritidshem
Eleven får vara på fritidshem i den omfattning som behövs för att vårdnadshavarna ska kunna arbeta eller studera. Det gäller även under skollov.

I vissa fall kan eleven ha rätt till fritidshem i större omfattning. Då krävs en särskild ansökan.

Om du som vårdnadshavare är föräldraledig 
Om du som vårdnadshavare är föräldraledig får ditt barn vara på fritidshem efter skoldagens slut och fram till 15.30. Eleven har inte rätt till fritidshem innan skoldagen börjar eller under skollov.

Barnet har rätt att behålla platsen i den omfattning de tidigare beviljats en månad efter syskonets födelse.

Om du som vårdnadshavare är arbetssökande
Om du som vårdnadshavare är arbetssökande får ditt barn vara på fritidshem efter skoldagens slut och fram till 15.30. Eleven har inte rätt till fritidshem innan skoldagen börjar eller under skollov.

Barnet har rätt att behålla platsen i den omfattning de tidigare beviljats en månad efter att du som vårdnadshavare blev arbetssökande.

Läs mer om Fritidshemmet hos Skolverket

Uppsala kommuns sida om fritidshemmet: Uppsala.se

Uppdaterad: