Fritids mål

Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshemmets pedagogik bygger på ett grupporienterat arbetssätt där relationerna mellan eleverna och mellan eleverna och
personalen är viktiga redskap i arbetet. Betydelsefulla inslag i
verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. I fritidshemmet finns det många möjligheter för lärandet att ske både formellt, informellt och situationsstyr

Pingisbord med racket och gungbräda

Vårt mål är att erbjuda barnen en aktiv och meningsfull fritid. Vi har en del styrda aktiviteter, men också utrymme för spontant skapande utifrån barnens önskemål.

Vi vill att barnen ska känna sig trygga. Vi strävar efter att de tillsammans med oss ska utvecklas socialt och känslomässigt till självständiga, kreativa och initiativrika medmänniskor. 

Läs mer om Fritidshemmet hos Skolverket

 

Uppdaterad: