Skolans regler

Följande skolregler gäller alla elever som går på Funbo skola.  Skolan är vår arbetsplats och reglerna finns till för att skapa arbetsro och trivsel för både elever och personal.

På Funbo skola 

 • kommer vi i tid
 • använder vi ett vårdat språk 
 • ger vi varandra arbetsro
 • är vi goda kamrater
 • visar vi varandra hänsyn och är hjälpsamma
 • går vi lugnt i korridorer och trappor
 • är vi rädda om våra saker och håller rent omkring oss
 • stänger vi av och lägger undan mobiltelefonerna
       (Observera att skolan inte har någon försäkring som täcker förlust eller      skada av mobiltelefon)

På skolgården

 • går vi ut när det är rast
 • leker vi innanför skolgårdsgränserna
 • plockar vi in lekredskapen efter rasten
 • klättrar vi inte i skolgårdsträden
 • kastar vi inte snöboll
 • använder vi hjälm när vi åker skridskor, åker i backen eller är på      isen.

Konsekvenser

-    Tillsägelse av vuxen

-    Samtal med eleven

-    Vårdnadshavare informeras

Vid upprepade brott mot reglerna kallas eleven tillsammans med vårdnadshavare till samtal med rektor och berörd personal
Ärendet bereds i elevhälsoteamet.

Uppdaterad: