Skolans regler

Följande skolregler gäller alla elever och personal som går på Funbo skola.  Skolan är vår arbetsplats och reglerna finns till för att skapa arbetsro och trivsel för både elever och personal.

På Funbo skola 

 • kommer vi i tid
 • använder vi ett vårdat språk 
 • ger vi varandra studiesro och matro
 • är vi goda kamrater
 • Vi ber om hjälp när vi behöver det
 • visar vi varandra hänsyn och är hjälpsamma
 • går vi lugnt i korridorer och trappor
 • är vi rädda om skolans saker och håller rent omkring oss
 • stänger vi av och lägger undan mobiltelefonerna och mobilklockor måste sättas i "skolläge" så den endast fungerar som en klocka under skol- och fritidstid, med hänsyn till omgivningen. Personalen använder endast mobilen/Ipad som ett arbetsredskap under arbetstid.

  (Observera att skolan inte har någon försäkring som täcker förlust eller skada av mobiltelefon). 

På skolgården

 • går vi ut när det är rast
 • leker vi i de öppnade skolgårdszonerna samt innanför skolgårdsgränserna
 • Vi tar hjälp av vuxen om det uppstår en svår situation
 • plockar vi in lekredskapen efter rasten
 • leker vi säkert genom att endast klättra på stenar upp och ner (inte hoppa) och låter skolgårdsträdens grenar vara.
 • leker vi med snön på marken och bygger saker istället för att kasta.
 • använder vi hjälm när vi åker skridskor, åker i backen eller är på      isen.

I klassrummen kommer lärarna och eleverna överens om hur de skapar bästa möjliga miljö för lärande. Vi arbetar också med elevrådet och hur vi i våra olika arenor arbetar för bästa möjliga trygghet och trivsel.

Konsekvenser när vi ser någon bryta mot reglerna 

 1. Den vuxne som ser en elev bryta mot reglerna tar genast ett samtal med eleven
 2. Vid större regelbrott informeras även klassläraren
 3. Vid behov så kontakts vårdnadshavarna och/eller rektor.
 4. Vid upprepade regelbrott eller vid allvarliga händelser kallas vårdnadshavare till skolan för ett möte med berörd personal. Elev och rektor bjuds eventuellt också in – beror på situationen.
 5. Vid svårare fall där ohälsa kan uppstå kallas vårdnadshavare, klasslärare och elevhälsoteamet till ett möte för fortsatt diskussion om ytterligare åtgärder. 

Skolregler konsekvenskarta.JPG

De disciplinära åtgärderna enligt skollagen är:

 • utvisning ur undervisningslokalen
 • kvarsittning
 • skriftlig varning
 • tillfällig omplacering
 • tillfällig placering utanför den egna skolan
 • avstängning
 • omhändertagande av föremål.

Skolverket

Uppdaterad: