Elevhälsa

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Elevhälsoteam

I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog, kurator, lärare och rektor. EHT träffas varannan vecka och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till elevhälsomöte (EHM). EHM är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.

Skolsköterska

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta skolsköterskan vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Skolsköterskan kan utföra enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov. 

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet.

Vår skolsköterska heter Kristina "Lillis" Danielsson och är på skolan på torsdagarna. Nås lättast via mail.

Specialpedagogik

Specialläraren ger stöd till elever som har svårigheter att nå kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Specialläraren samverkar med elevens övriga lärare kring det särskilda stöd som eleven behöver. Mål och insatser dokumenteras i ett åtgärdsprogram som arbetas fram i samverkan med lärare, elev och vårdnadshavare. Specialundervisningen kan ges enskilt eller i mindre grupper. Specialläraren kan också ge extra stöd i klassrummet.

För att vi ska utmana alla elevers kunskapsutveckling och förebygga eventuella svårigheter satsar vi även på att öka antalet grupptimmar i våra klasser. Detta främst i svenska och matematik.

Våra speciallärare: Sara Bagge, arbetar ons-fre samt Monica Hellsten som arbetar varje onsdag samt varannan torsdag jämn vecka.

Skolkurator

Skolkuratorns arbetsuppgifter består av samtal såsom stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras vårdnadshavare. Den sociala kartläggningen inför ansökan om särskola det vill säga så kallad skolformsbedömning och om särskilda sociala skäl föreligger ska alltid göras av skolkurator. Skolkurator har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Vår skolkurator heter Jakob Ahlund och jobbar även som kurator på Almunge och Länna skola. Jakob är på skolan varje torsdag.

Psykolog

Psykologen har kunskap om barn och ungdomar på både individ, grupp och systemnivå. Vid behov genomför psykologen kartläggningar och bedömningar av elever med särskilda behov. Psykologens insatser inom grundskolan kan även bestå av samtal, konsultationer och handledning till personal. Skolpsykologen kan även erbjuda klargörande och stödjande samtal till elever och vårdnadshavare.  Allt arbete sker med fokus på att främja elevers inlärning och utveckling samt nå kunskapskraven. Skolpsykolog arbetar under hälso- och sjukvårdslagens sekretessregler och har tystnadsplikt. 

Vår psykolog heter Linda Bergman och jobbar på skolan varannan torsdag jämn vecka. Linda jobbar övrig tid som psykolg på Knutby, Almunge och Länna skola.

Anna Carlén

Rektor

Sara Bagge

Lärare, adjungerad adjunkt i didaktik

Monica Hellsten

Speciallärare

Arbetar onsdagar & jämn torsdag

Jakob Ahlund

Kurator

Arbetar torsdagar

Linda Bergman

Psykolog

Arbetar jämn torsdag

Skolsköterska

Lillis Danielsson
Arbetar torsdagar
Uppdaterad: