Forum för samråd

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

På Funbo finns olika forum för inflytande och samråd mellan hem och skola.

  • Varje termin erbjuds ett utvecklingssamtal där det finns möjighet att samtala och informera om elevens utveckling och lärande.
  • inför varje nytt läsår kommer förskoleklasseleverna erbjudas ett föräldramöte. De klasser som byter lärare kommer erbjudas ett inskolningssamtal i samband med skolstart för att göra övergången så bra som möjligt.
  • Via Unikum så har skolan möjlighet att dela pedagogiska planeringar samt skicka ut information runt klassen och skolan. Här kommer även central information från Uppsala kommuns grundskoleledning.
  • I åk 3 kommer vårdnadshavarna erbjudas ett informationsmöte i slutet av höstterminen för att få stöd inför kommande skolval samt få information om nationella prov och hur vi bäst kan förbereda eleverna och skapa förutsättningar att lyckas.
  • Dialog med lärare och fritidshemspersonal - genom förtroendefulla relationer hoppas vi kunna skapa en lyckad skolgång. Ta alltid kontakt med skolans personal vid frågor och funderingar.
  • FFFS - föräldraföreningen Funbo skola har funnits länge och engagerar sig i skolan och alla elever. Läs vidare under deras sida.

  • Förväntansdokument: Alla skolor inom kommunen har ett utarbetat förväntansdokument. Funbo skolas utarbetades med skolans personal och skolforum och har uppdaterats under åren. Positiva förväntningar bidrar till ökade förutsättningar för att eleverna ska bli motiverade till skolarbete. 

Förväntansdokument220826.PNG

  • Skolforum - läs mer nedan:

Pga pandemin och minskat intresse för ett skolforum så har inga möten skett sedan mars 2020. Vi återkommer kring samarbetet med er vårdnadshavare. Tillsvidare så hänvisas ni i första hand till elevens mentor/klasslärare för bästa möjliga samarbete kring era barns skolvistelse. har du tankar runt detta eller vill engagera dig i skolforum, ta kontakt med rektor.

Vid varje skolenhet så rekommenderas det att det finns ett forum för samråd med vårdnadshavare. Hos oss heter detta forum Skolforum och består av skolans ledning och föräldrarepresentanter från varje klass. Här behandlas frågor som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för våra elever och vårdnadshavare. Det är två träffar varje termin (se kalendarium).

Tankar kring digitalisering - här (PDF, 1 MB) är den presentation som visades på mötet den 28 februari 2020.

Minnesanteckningar från möten läsåret 2019/2020

Oktober (PDF, 747 KB)
December
Februari
Maj
Oktober 2019
Mars (PDF, 122 KB)

Uppdaterad: