Specialpedagogik

Hinderbana

Specialpedagogen ger stöd till elever som har svårigheter att nå kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Specialpedagogen samverkar med elevens övriga lärare kring det särskilda stöd som eleven behöver. Mål och insatser dokumenteras i ett åtgärdsprogram som arbetas fram i samverkan med lärare, elev och vårdnadshavare. Specialundervisningen kan ges enskilt eller i mindre grupper. Specialpedagogen kan också ge extra stöd i klassrummet.

För att vi ska utmana alla elevers kunskapsutveckling och förebygga eventuella svårigheter satsar vi även på att öka antalet grupptimmar i våra klasser. Detta främst i svenska och matematik.

Vi som samverkar kring specialpedagogiken är:

Lilian Thune                 (20 procent på Funbo)
Christoffer Stenlund    (50 procent på Funbo och 50 procent Danmarks skola)
Sara Bagge                   (60 procent på Funbo och 40 procent vid Uppsala universitet)

19 augusti 2016