Specialpedagogik

Hinderbana

Specialläraren ger stöd till elever som har svårigheter att nå kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Specialläraren samverkar med elevens övriga lärare kring det särskilda stöd som eleven behöver. Mål och insatser dokumenteras i ett åtgärdsprogram som arbetas fram i samverkan med lärare, elev och vårdnadshavare. Specialundervisningen kan ges enskilt eller i mindre grupper. Specialläraren kan också ge extra stöd i klassrummet.

För att vi ska utmana alla elevers kunskapsutveckling och förebygga eventuella svårigheter satsar vi även på att öka antalet grupptimmar i våra klasser. Detta främst i svenska och matematik.Sara Bagge, lärare                  (80 procent på Funbo och 20 procent vid Uppsala universitet)

 Monica Hellsten, speciallärare (arbetar måndag-onsdag)

Uppdaterad: